Meny
cart.itemWithCount
cart.sum:0 SEK

  PERSONUPPGIFTSPOLICY

  Vallonia värnar om din personliga integritet

  Gäller från och med 2018-05-25

  På Vallonia respekterar vi din personliga integritet och arbetar aktivt för att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

  I vår personuppgiftspolicy kan du läsa om vilka uppgifter om dig som kund som vi på Vallonia behandlar, för vilket ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, vilka rättigheter du har enligt GDPR samt hur länge uppgifterna sparas.

  Vilka typer av uppgifter om dig behandlar Vallonia och i vilket syfte

  Vallonia arbetar ständigt för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter för att kunna skapa attraktiva erbjudanden till dig. För att kunna göra detta behandlar vi dina för syftet nödvändiga personuppgifter (kunduppgifter) såsom ditt namn och personnummer, din adress, e-postadress samt ditt telefonnummer kopplat till dina personuppgifter.

  Dina personuppgifter kan även efter ditt samtycke komma att användas för direktmarknadsföring. Du kan välja att inte samtycka till detta men riskerar då att gå miste om viktig information eller förmånliga erbjudanden från oss.

  När du som ny kund anlitar oss så begär vi således in personuppgifter om dig i syfte att bl.a. kunna leverera den tjänst eller produkt ni beställt samt att hantera fakturering. Vi begär inte in fler uppgifter än som behövs för att uppfylla våra åtaganden enligt beställningen.

  Personuppgifter kopplade till fakturering kommer sedan att sparas under 7 års tid i enlighet med de krav som anges i bokföringslagen. Vi använder oss även av cookies på vår webbplats vilka vi kan använda för att samla in viss information, se mer nedan om Cookies.

  Det måste finnas stöd i gällande lagstiftning för att få hantera och lagra personuppgifter dessutom måste sådan hantering vara nödvändig för vår verksamhet.

  Exempel på när sådana uppgifter kan vara nödvändiga för oss att hantera är; då de behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet mot dig som kund eller för att vi ska kunna fullgöra någon annan rättslig förpliktelse. Exempelvis uppfylla vår bokföringsskyldighet enligt Bokföringslagen.

  När får vi behandla dina personuppgifter?

  Vi får, utöver då det krävs i lag eller för fullgörande av avtal, även behandla dina personuppgifter om du har lämnat ditt samtycke till det. Ett samtycke skall alltid lämnas separat och du kan när som helst återkalla det genom att maila till; [email protected]

  Fullgöra avtal om beställda tjänster och produkter

  Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna leverera beställda tjänster och produkter till dig, på annat sätt kunna fullgöra ingånget avtal och tillvarata dina samt Vallonias rättigheter enligt ingånget avtal.

  Vallonia behöver kunna identifiera dig som kund för att ha möjlighet att hantera dina beställningar, dina fakturor och även dina betalningar för köpta tjänster.

  Vid ingående av avtal kan det tillkomma behandling av exempelvis kreditupplysningar.

  Utveckla befintliga tjänster samt förbättra Vallonias kundservice

  Vi kan ur vårt kundregister komma att göra ett urval av kunder och bland dessa genomföra kundundersökningar för att på så sätt få stöd att utveckla och förbättra vår verksamhet. Detta är viktigt både för oss som Leverantör men även för dig som Kund för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service och tjänst. Denna typ av hantering innebär således ett för Vallonia berättigat intresse.

  Direktmarknadsföring

  Vallonia skickar ut, via e-post, ett nyhetsbrev varje månad. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att få dessa nyhetsbrev och det gör du genom att följa länken ”avregistrera” i erhållet nyhetsbrev.

  Informationssäkerhet

  Vi behandlar kunduppgifter och lagrad statistik på säkert sätt. Vi skyddar oss med en IT-leverantör med väl tilltagna säkerhetsprocesser, åtgärder och virusskydd.

  Vallonia har en rättslig förpliktelse att upprätthålla IT-säkerheten kring våra tjänster och behandlingen av dina personuppgifter.

  Fullgörandet av skyldighet enligt lag, annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer.

  Vi behandlar kunduppgifter och statistik i de fall där det föreligger en rättslig förpliktelse. Det gör vi genom att fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. Vallonia sparar t. ex. underlag i enlighet med Bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

  Användning av Cookies

  '

  Cookies används på vår hemsida för att förbättra din upplevelse som användare. Cookies kommer däremot inte samla in och spara information om namn och personnummer eller liknande.

  En cookie är en textfil som sparas ned lokalt på din dator, av den webbplats som du besöker.

  Cookies används av oss för att med hjälp av Google Analytics:

  • Skapa förståelse för hur du som besökare interagerar med Vallonias webbplats.

  Mer information om vad Cookies är finns på Post- och Telestyrelsen hemsida

  Med vem delar vi dina uppgifter

  Vi kan anlita underentreprenörer, dotter- eller systerföretag för att kunna leverera våra tjänster och produkter som du beställt av oss.

  Det innebär att vi måste dela ut viss information om dig som kund.

  Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att leverera den tjänst eller produkt som du beställt som kund från oss eller på de villkor som Vallonia i övrigt anger.

  Överföring av personuppgifter till tredje land

  Om Vallonia eventuellt skulle köpa en tjänst utanför EU/EES säkerställer vi att det är ett land som har adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionen.

  För mer information om vad som gäller kan ni läsa vidare på Datainspektionens sida

  GDPR och dina rättigheter

  I enlighet med lagstiftningen har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina personuppgifter.

  Du har normalt sett rätt att utnyttja dina rättigheter och kostnadsfritt få ut den information som vi har om dig.

  Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran.

  Vi kommer att besvara alla inkomna ärenden med begäran om personuppgifter utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Behöver vi av någon anledning ytterligare tid kommer vi meddela dig detta.

  Vallonia kan även komma att begära ytterligare information från dig, om det krävs för att säkerställa din identitet. Detta för att säkerställa att ingen annan försöker agera gentemot oss i ditt namn och på så sätt få tillgång till dina personuppgifte

  Vallonia kommer endast att skicka begärda uppgifter enligt ovan till din folkbokförings- adress och aldrig till en mailadress.

  Detta är ytterligare ett led för oss att begränsa risken för att någon obehörig får del av dina uppgifter

  Rätt till information

  Du har rätt att begära en bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift per kopia samt portokostnad.

  Rätt till rättelser

  Det är viktigt för oss på Vallonia att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Är en uppgift felaktig har du rätt att vända dig till oss och få den korrigerad. Du har även rätt att komplettera uppgifter om dig om det är relevant med hänsyn till ändamålet. Vi kommer också att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, om att en rättelse har skett. Om du så begär, kommer vi att informera dig om till vem/vilka informationen om rättelse har lämnats ut.

  Rätt till att bli raderad

  Enligt GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, du ska då vända dig till oss. Se nedan vad som gäller för detta.

  • Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlats in.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direkt- marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om behandling av dina uppgifter inte har följt gällande lagstiftning; eller
  • Om radering krävs för att för att uppfylla en rättslig skyldighet.

  I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering t. ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

  Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter om att radering har skett. Vi kommer även att på din skriftliga begäran informera dig om till vem/vilka informationen om radering har lämnats ut.

  Rätt att göra invändningar

  Det är din rätt att;

  • när som helst invända mot att dina uppgifter används för direkt- marknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss per mail till; [email protected]
  • invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. Om Vallonia inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

  Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att höra av dig till oss på Vallonia och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande fall.

  • Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider person- uppgifternas korrekthet.
  • Om behandlingen är olaglig och att du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället vill att vi begränsar användningen av uppgifterna.
  • Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller
  • I väntan på kontroll av vems berättigande skäl, dina eller våra, som väger tyngst, om du har gjort en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter.

  I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t. ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter.

  Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

  Hur länge sparar vi dina kunduppgifter

  Huvudregeln är att vi sparar dina kunduppgifter för ändamål som redovisats enligt ovan och så länge som du är kund hos oss och i upp till 12 månader därefter.

  Vissa uppgifter kan vi komma spara ännu längre, se nedan

  Faktureringsunderlag och uppgifter för betalningsändamål sparas i enlighet med Bokföringslagen, skulle en tvist pågå så sparas uppgifterna till dess tvisten är avslutad.

  Så länge vi har ett giltigt samtycke spar vi information efter det att vårt avtalsförhållande upphört för direktmarknadsföringsändamål.

  För att kunna fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi alla kund- och statistikuppgifter så länge som krävs enligt dessa skyldigheter.

  Kontaktuppgifter

  Om du har frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter som vi nämnt ovan, t. ex. återkalla ditt samtycke, ber vi dig kontakta oss på; [email protected]

  Om du inte vill få direktmarknadsföring från oss

  Du har alltid rätt att tacka nej till vår direktmarknadsföring av tjänster och produkter som görs via e-post eller per post.

  Detta gör du genom att klicka på avregistrera i mottaget e-postmeddelande. Du kan även kontakta vårt Personuppgiftsombud på; [email protected]

  Personuppgiftsansvarig Vallonia AB

  Vallonia AB är ansvarig för att behandling av våra kunders personuppgifter följer gällande lagstiftning. Som person- uppgiftsansvarig bestämmer Vallonia ändamålet och medlen för behandlingen.

  Vi på Vallonia arbetar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och att hanteringen följer gällande lagstiftning.

  Vill du kontakta oss gällande hanteringen av dina personuppgifter kan du nå oss per mail enligt ovan eller per post; VALLONIA AB, Lövängsgatan 24, 115 44 Stockholm

  Klagomål

  Anser du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning kan du, om du inte anser att du fått rättelse efter att ha kontaktat oss, lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

  Ändring av personuppgiftspolicy

  Vår personuppgiftspolicy kan när som helst komma att revideras/uppdateras.

  Vi kommer alltid att ha den senaste versionen av vår personuppgiftspolicy publicerad på vår hemsida, www.vallonia.se.

  Tidigare versioner av vår personuppgiftspolicy kan alltid begäras från oss.